CPU
Interface and connectivity
PHY
 
HOME > Product > Interface and connectivity
 

Interface and connectivity

Display Interface I2C LVDS/M-LVDS/ECL/CML Other Interface
PCI RS-232 RS-422 RS-485
UARTs USB Voltage Level Translation
TI
-
600
TI
-
7,700
720
TI
-
2,000
TI
-
12,000
NXP
-
NXP
-
NXP
-
8,000
TI
-
1,000
TI
-
TI
-
24,000
TI
-
5,140
580
TI
-
4,000
TI
-
TI
-
290